Vi utgår från en helhetssyn på människan

Vi ser den enskilda människans situation och upplevelse av sig själv som ett resultat av ett komplext samspel mellan biologiska förutsättningar, personlighetsutveckling och sociala faktorer.


Hur vår personlighet kommer att utvecklas, vad som blir våra styrkor och svagheter formas och omformas livet igenom utifrån de erfarenheter vi gör och tar till oss. Grunden för vem vi kommer att bli formas i det nära samspelet med känslomässigt viktiga personerna under vår uppväxt. Dessa erfarenheter blir själva basen för vår identitet.


Men det är vår erfarenhet att senare erfarenheter i livet kan omforma, utveckla vår personlighet. Om vi vågar, att med hjälp, se och införliva nya goda erfarenheter i vårt inre finns alltid, livet igenom, möjligheten till personlighetsutveckling.

Behandlingsarbete

Utifrån denna grundläggande människosyn ser vi vårt behandlingsarbete som ett nära personligt och intensivt samarbete mellan oss och patienten. Naturligtvis kan en del personer, under kortare eller längre tid, behöva konkreta stödåtgärder i form av mediciner eller rehabiliteringsåtgärder, men det grundläggande i vår behandlingsambition är att hjälpa till att stimulera fram en personlighetsutveckling så att patienten kan leva ett eget självständigt liv utan stödbehov.

Erfarenhet

Vår erfarenhet visar oss att om människor får en ökad kunskap om sig själv, om hur kropp och sinne fungerar, om sensationer, tankar, känslor och upplevelser blir till meningsfyllda sammanhang, så växer och utvecklas vår personlighet till ett tillstånd där vi i högre grad kan reglera våra reaktioner på allt det goda och svåra livet erbjuder oss alla.

Ambition

Vår enkla ambition med våra insatser är att stimulera fram en utveckling som leder till att människor kan försörja sig själva, skapa och upprätthålla goda relationer. I vårt psykoterapeutiska arbete i Malmö strävar vi efter att identifiera och bearbeta de hinder som finns för möjligheten att se och integrera goda erfarenheter för att stärka självkänsla och jag-styrka.

Vårt motto är: Må bättre genom att veta varför.

Boka tid 0708-408070 eller 040-160362